.   

   |  

. -

:    

. - 14 : - ! ""

: S. Czopek

: .P => on-line => => Personalia

: Personalia | | |

 

/ *pdf


1980

1. Dobre, gm. Wilków, woj. lubelskie, (w:) Sprawozdanie z badań terenowych Zakładu Archeologii UMCS w 1980 roku, Lublin 1980, s.6-8.

1981

2. Kultura pomorska w Kotlinie Chodelskiej, Archeologiczne Listy, nr 3, Lublin 1981.

3. Problem kultury zarubinieckiej na Lubelszczyźnie, Problemy Studenckiego Ruchu Naukowego, Warszawa, nr 2/54 ; 1981, s.40-44.

1982

4. Czerniczyn, gm. Hrubieszów, woj. zamojskie, stanowisko 20, Informator Archeologiczny badania 1981, Warszawa 1982, s. 121.

1983

5. Białobrzegi, woj. rzeszowskie, stanowisko 1 i 4, Informator Archeologiczny, badania 1982, Warszawa 1983, s. 111-112.

1984

6. Dwa groby z kultury pomorskiej z Kotliny Chodelskiej, Wiadomości Archeologiczne, t.46, 1984, s.244-246.

1985

7. Białobrzegi, woj. rzeszowskie, stanowisko 1, Informator Archeologiczny badania 1984, Warszawa 1985, s. 65.

8. Białobrzegi, woj. rzeszowskie, stanowisko 5, Informator Archeologiczny, badania 1984, Warszawa, s. 65-66.

9. Bibliografia prac doc.dra Jana Gurby, (w:) Memoires Archeologiques, Lublin 1985, s.VIII-XII; współautor E.Kłosińska.

10. Kultura pomorska a kultura zarubiniecka. Z badań nad schyłkową fazą kultury pomorskiej we wschodniej Lubelszczyźnie, (w:) Memoires Archeologiques, Lublin 1985, s.93-108.
11. Problematyka badawcza południowo-wschodniej strefy kultury pomorskiej, Archeologia Polski, t.30, 1985, s.367-410.

12. Zabytki kultury ceramiki sznurowej z Markowej, woj. Rzeszów, Sprawozdania Archeologiczne, t.37, 1985, s.51-54; współautor - J.Podgórska-Czopek.

13. (rec.) T. Malinowski, Katalog cmentarzysk ludności kultury pomorskiej, t.I-III, Słupsk 1979-1981, Sprawozdania Archeologiczne, t. 37, s. 307-309.

1986

14. Białobrzegi, woj. Rzeszowskie, stanowisko 1, Informator Archeologiczny, badania 1985, 1. Warszawa 1986, s. 61.

15. Die Keramik mit skytischen und sktisch-thrakischen Einflussen aus der Fundstelle 8 in Przeworsk, Bez. Przemyśl, Acta Archaeologica Carpathica, t.25, 1986, s.105-129.

16. Gliniane figurki ptaszków z osady grupy tarnobrzeskiej (kultury łużyckiej) w Białobrzegach, woj. Rzeszów, Sprawozdania Archeologiczne, t.38, 1986, s.209-215.

17. Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, komentarz wystawy, Rzeszów 1986.

18. Kolonia Łaszczów, stan. 5, gm. loco, woj. Zamość, (w:) Sprawozdania z badań terenowych w woj. zamojskim w 1986 roku, Zamość 1986, s.20-22.

19. Wykopaliska w pudełkach, Z Otchłani Wieków, R.LII, 1/1986, s.54-56.

1987

20. Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie, stanowisko 2, Informator Archeologiczny badania 1986, Warszawa 1987, s. 43.

21. Osada kultury pucharów lejkowatych w Białobrzegach, stan. 5, woj. Rzeszów, Sprawozdania Archeologiczne, t.39, 1987, s.73-88; współautor - S.Kadrow.

22. Ze studiów nad kulturą wejherowsko-krotoszyńską w Kotlinie Chodelskiej, Archeologia Polski, t.32, 1987, s.93-138.

1988

23. Konferencja Problemy grupy tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, Rzeszów 12-14 listopada 1986, Sprawozdania Archeologiczne, t.40, 1988, s.389-391.

24. Wystawa Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Z Otchłani Wieków, R.LIII, 1988, s.65-66.

1989

25. Mikroregion osadniczy grupy tarnobrzeskiej w dolinie Wisłoka w świetle dotychczasowych badań, (w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów 1989, s.343-373; współautor - J.Nogaj.

26. Cmentarzysko grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj. tarnobrzeskie na tle innych stanowisk sepulkralnych tej grupy, (w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów 1989, s. 407-428.

27. Południowo-wschodnie pogranicze kultury pomorskiej, Archeologiczne Listy, nr 2, Lublin 1989.

28. Z badań nad schyłkową fazą grupy tarnobrzeskiej, (w:) Grupa tarnobrzeska kultury łużyckiej, Rzeszów 1989, s. 241-261.

1990

29. Brązowy grot oszczepu-włóczni z Siedlisk, woj. rzeszowskie, Wiadomości Archeologiczne, t.50, 1990, s.159.

30. Kulturna-chronologicna interpretacija skarbu bronzovich virobiv z Jargorova, (w:) Tezi dopovidej i poviadomlen, 1-oj ternopils,koj oblasnoj naukovoi i istoriko-kraeznavcoi konferencij, c. I, Ternopil, 1990, s.43-46; współautor - V.M. Konoplja.

31. Naczynie amfor kulistych z Niska, woj. tarnobrzeskie, Wiadomości Archeologiczne, t.50, 1990, s.158.

32. Nie publikowane zabytki brązowe z zasięgu grupy tarnobrzeskiej ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Sprawozdania Archeologiczne, t. 42, 1990, s. 233-241.

33. Pierwsze ślady osadnictwa kultury ceramiki grzebykowo-dołkowej w Polsce południowo-wschodniej, Sprawozdania Archeologiczne, t. 42, 1990, s.151-155.

1991

34. Ceramika z późnego okresu wpływów rzymskich ze stanowiska 5 w Przeworsku, (w:) Prace Humanistyczne Towarzystwa Naukowego w Rzeszowie - Komisji Sztuki i Kultury Materialnej, Rzeszów, seria 1, zeszyt 30, s.17-28; współautor - J.Podgórska-Czopek.

35. Grupa czerniczyńska jako wynik latenizacji wschodniej Lubelszczyzny, Archeologia Polski, t.36, 1991, s. 93-113.

36. Grupa czerniczyńska - prezentacja i analiza źródeł, Prace i Materiały Zamojskie, t.3, 1991, s. 45-143.

37. Materiały z osad kultury łużyckiej (grupy tarnobrzeskiej) i kultury przeworskiej ze stanowiska 1 w Tarnobrzegu-Zakrzowie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1980-1984, Rzeszów 1991, s.71-114; współautor - J. Podgórska-Czopek.

38. Początki grupy tarnobrzeskiej nad środkowym Sanem, (w:) Die Anfänge der Urnenfelderkulturen in Europa, Archaeologia Interregionalis, t.13, 1991, s. 265-293; współautorzy - W. Blajer, A. Kostek.

39. Skarb brązowy z Jargorowa, obł. tarnopolska (ZSRR), Acta Archaeologica Carpathica, t. 30, 1991, s. 97-113; współautor - W.Konopla.

40. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych w Białobrzegach, woj. Rzeszów (stanowiska 1 i 5) w latach 1982-1984, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka Archeologicznego za lata 1980-1984, s. 165-182.

41. Wyniki badań przeprowadzonych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Chodaczowie, woj. Rzeszów, Sprawozdania Archeologiczne, t. 53, s.167-182.

1992

42. Badania przeprowadzone w 1990 roku na tzw. Grodzisku w Będziemyślu, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, s.233-243; współautor - J.Podgórska-Czopek.

43. Badania stanowisk z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza prowadzone przez Muzeum Okręgowe w Rzeszowie w latach 1985-1990, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, Rzeszów 1992, s.167-183.

44. Badania wykopaliskowe prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w latach 1985-1990, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, s. 251-255; współautorzy - M. Florek, A. Koperski, A. Muzyczuk.

45. Chodaczów, gm. Grodzisko Dolne, woj. rzeszowskie, stanowisko 2, Informator Archeologiczny badania 1988, Warszawa 1992, s. 34.

46. Konferencje i sympozja organizowane w latach 1985-1991 w rzeszowskim ośrodku archeologicznym, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, s.261-262.

47. Południowo-wschodnia strefa kultury pomorskiej, Rzeszów 1992.

48. Materiały z cmentarzyska kultury pomorskiej w Orońsku, woj. Radom ze zbiorów Muzeum Okręgowego w Lublinie, Acta Universitatis Lodzensis, Folia Archaeologica, t.17, Łódź 1992, s.49-51.

49. Uwagi o chronologii względnej i periodyzacji materiałów z okresu halsztackiego i starszego okresu przedrzymskiego w świetle analizy ceramiki kultury pomorskiej, (w:) Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów 1992, s. 81-89.

50. Wyniki badań wykopaliskowych przeprowadzonych w 1990 roku w Rzeszowie przy ul. Króla Kazimierza, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, s. 219-231.

51. Zabytki żelazne w materiałach grupy tarnobrzeskiej, (w:) Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów 1992, s.111-126.

1993

52. Ceramika rzeszowska XIV-XVIII wiek, Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, nr 3 (monograficzny) - współautor - A.Lubelczyk.

53. Die älteste Drehscheibenkeraik aus Südostpolen - Probleme der Kulturverhaltnisse in der jüngeren Hallstatzeit und frühen Latenezeit, Bericht der Romisch-Germanischen Kommission, t. 74, Meinz, s. 485-500.

54. Dwa zabytki brązowe z Podkarpacia, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, s. 163-165.

55. Elementy kultury pomorskiej z osady grupy tarnobrzeskiej w Białobrzegach, woj. rzeszowskie, (w:) Miscellanea archaleogica Thaddaeo Malinowski didacta quae Franciscus Rożnowski curavit, Słupsk-Poznań 1993, s. 95-107.

56. Kafle z Będziemyśla w woj. rzeszowskim, (w:) Kafle gotyckie i renesansowe na ziemiach polskich, Gniezno 1993, s. 75-76.

57. Materiali pomorskoi kulturi z Žemenja žesivskogo voevodstva na foni insich pamjatok ciei kulturi, (w:) Pamjatki galstatskogo periodu w mezirici Visli, Dnistra i Pripjati, Kiiv 1993, s. 287-300.

58. Materiali z mogilniki tarnobzeskoj grupi iz s. Zažice tarnobzeskogo voevodstwa z doslidzen 1996 g., (w:) Pamjatki galstatskogo periodu v mezirici Visli, Dnistra i Pripjati, Kiiv 1993, s. 239-250.

59. Materiały z wielokulturowego stanowiska w Orliskach Sokolnickich, woj. Tarnobrzeg, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991- 1992, s. 53-69; współautorzy - S. Kadrow, P. Mitura.

60. Sepultures ainhumation de la premiere phase du groupe de Tarnobrzeg en Pologne sud-est, Inventaria Archaeologica, Pologne, fasc. LXV, PL 393-396; współautor - E. Szarek-Waszkowska.

61. Sprawozdanie z wznowionych w 1991 roku badań wykopaliskowych na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj. tarnobrzeskie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, s. 167-173.

62. Stan zaawansowania badań powierzchniowych AZP na terenie województw: krośnieńskiego, przemyskiego, rzeszowskiego i tarnobrzeskiego, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, s. 257-259; współautorzy - M. Florek, A. Koperski, A. Muzyczuk.

63. Uwagi o obrządku pogrzebowym społeczeństw pradziejowych, Zeszyty Naukowe Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, nr 2, Rzeszów 1993 - Ludowe zwyczaje pogrzebowe, s. 5-19.

1994

64. Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1993 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, s. 347-349; współautorzy - M. Florek, J. Ginalski, A. Koperski, A. Szpunar.

65. Konferencja i wystawy poświęcone garncarstwu i kaflarstwu w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, s .351-352.

66. Materiały z wielokulturowego stanowiska Krowia Góra w Piasecznie, woj. Tarnobrzeg, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, s. 27-54.

67. Renesansowe kafle z Będziemyśla, (w:) Garncarstwo i kaflarstwo na ziemiach polskich od późnego średniowiecza do czasów współczesnych, Rzeszów 1994, s. 95-129. 68. Rzeszów - odkopana przeszłość , Jarosław; redaktor i współautor.

69. Siedliska, gm. Lubenia, woj. rzeszowskie, stanowisko 10, Informator Archeologiczny badania 1990, Warszawa 1994, s. 32-33.

1995.

70. Archeologia Muzeum Okręgowe w Rzeszowie Informator, Rzeszów 1995.

71. Badania archeologiczne prowadzone w Polsce południowo-wschodniej w 1994 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t.16, s.183-186; współautorzy - M. Florek, J. Ginalski, A. Koperski, A. Szpunar.

72. Jubileusz 60-lecia Muzeum Okręgowego w Rzeszowie - słowo wstępne, (w:) Muzeum Okręgowe 1935-1995, Rzeszów 1995, s.5-7.

73. Kulturno-chronologična interpretacija skarbu bronzovich virobiv z Jargorova, (w:) Problemi archeologii schidnich Karpat, Użgorod 1995, s.87-94; współautor - V.Konoplja.

74. Nagroda dla rzeszowskiej wystawy archeologicznej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t.16, Rzeszów 1995, s.187-188.

75. Pradziejach Rzeszowa raz jeszcze, (w:) Z przeszłości Rzeszowa, Rzeszów 1995, s.5-46.

76. Osadnictwo pradziejowe w dolinie dolnego Wisłoka, (w:) Wisłok. Rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu, Rzeszów 1995, s.27-54; współautor - J.Podgórska-Czopek.

77. Osada kultury pomorskiej - uwagi o stanie badań, (w:) Kultura pomorska i kultura grobów kloszowych - razem czy osobno?, Warszawa 1995, s.273-280.

78. Żelazny akinakes z Rozborza, woj.przemyskie, w kontekście innych znalezisk tzw. scytyjskich z południowo-wschodniej Polski, Archeologia Polski, t. 40, s.107-123.

1996

79. Archeologia okolic Leżajska, (w:) Dzieje Leżajska, Leżajsk 1996, s. 35-76.

80. Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1995 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t.17, s. 327-331; współautorzy - M. Florek, J. Ginalski, A. Koperski, A. Szpunar.

81. Grupa tarnobrzeska nad środkowym Sanem i dolnym Wisłokiem - studium osadniczo-kulturowe, Rzeszów 1996. / *pdf

82. Kolczyki typu Kłyżów. Przyczynek do poznania schyłkowej fazy grupy tarnobrzeskiej, (w:) Problemy epoki brązu i wczesnej epoki żelaza w Europie Środkowej. Księga Jubileuszowa poświęcona Markowi Gedlowi, Kraków 1996, s. 163-173.

83. Naczynie kultury Basarabi z Fredropola, woj. Przemyśl, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t.17, s.235-237. / *pdf

84. Osada z początku środkowego okresu epoki brązu w Dylągówce, woj. rzeszowskie (stanowisko 1), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t.17, s.19-43; współautor - W.Blajer.

85. Z badań nad kulturą trzciniecką na Płaskowyżu Kolbuszowskim. Region osadniczy nad Trzebośnicą, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t.17, s.11-17.

1997

86. Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1996 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 18, s.211-216 (współautorzy: A. Cetera, M. Florek, A. Muzyczuk, E. Sosnowska).

87. Beitrag zum Wissen über Holzteer - und Holzpechherstellung aus dem Gebiet Südostpolens im 18.-19. Ih.., (w:) First International Symposium on Wood Taar and Pitch, Warszawa 1997, s. 159-166.

88. Uwagi o stanie badań nad kulturą pomorską, (w:) 20 lat badań w Masłomęczu, Lublin 1998, s. 59-70.

89. Ostatni sezon badań na cmentarzysku grupy tarnobrzeskiej w Pysznicy, woj. tarnobrzeskie, Archeologia Polski Środkowowschodniej, t. 2, Lublin, s. 78-81.

90. Osada grupy tarnobrzeskiej na stanowisku nr 5 w Białobrzegach, woj. rzeszowskie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 18, s. 29-75. / *pdf

1998

91. Archeologia doliny Strugu na tle sąsiednich regionów, (w:) Z dziejów Tyczyna i regionu, Tyczyn, s.9-22.

92. Badania archeologiczne prowadzone na terenie Polski południowo-wschodniej w 1997 roku, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 19, s. 251-256 (współautorzy: A. Cetera, M. Florek, J. Ginalski, E. Sosnowska).

93. Cmentarzysko kultury trzcinieckiej w Grodzisku Dolnym, woj. rzeszowskie na tle osadnictwa tej kultury nad środkowym Sanem, Rocznik Przemyski, t. 34, z.3, Archeologia, 1998, s.57-66.

94. Kamień-brąz-żelazo. Zarys archeologii Polski południowo-wschodniej, Rzeszów 1998.

95. Miecz brązowy z okolic Jarosławia na tle innych militariów grupy tarnobrzeskiej Zeszyty Muzealne, t. II (1997/1998), Jarosław 1998, s. 111-115.

96. Nowe kurhany na Pogórzu Przemyskim, Rocznik Przemyski, t. 33, z. 5, Archeologia, s. 53-64.

97. Pradzieje Żołyni i okolic, (w:) Dzieje Żołyni, pod red. W. Bonusiaka, Żołynia, s.9-36.

98. Podsumowanie dotychczasowych wyników badań AZP w karpackiej części województwa rzeszowskiego, (w:) Dzieje Podkarpacia, t. II, Krosno, s. 21-29.

99. Uwagi o stanie badań nad kulturą pomorską, (w:) 20 lat badań w Masłomęczu, Lublin, s. 59-70.

100. Z badań nad kulturą trzciniecką w Polsce południowo-wschodniej, (w:) Trzciniec - system kulturowy kulturowy czy interkulturowy proces, Poznań 1998, s.149-160. 1999

101. Cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza w Pysznicy, Stalowa Wola.

102. Osada wczesnosłowiańska w Grodzisku Dolnym (stanowisko 22) w świetle dotychczasowych badań (1996-1997), (w:) Na granicach antycznego świata, Rzeszów 1999, s. 333-346 (współautor: J. Podgórska-Czopek).

103. Pradzieje Polski południowo-wschodniej, Rzeszów.

104. W kwestii grupy czerniczyńskiej, (w:) Kultura przeworska, t. IV, Lublin, s. 201-204.

2000

105. Co nowego w archeologii, Główne etapy zasiedlenia Polski południowo-wschodniej w pradziejach, Archeologia średniowieczna i staropolska, Regionalizm w archeologii, Edukacja archeologiczna, (w:) Rzeszów i Rzeszowszczyzna przeszłość daleka i bliska, Rzeszów, s. 11-23, 31-35.

106. Uwagi o stanie badań nad łużycko-pomorskim kręgiem kulturowym na terenie Polski południowo-wschodniej (w:) Archeologia i prahistoria polska w ostatnim półwieczu, Poznań 2000, s. 233-241.

107. Niektóre problemy muzealnictwa na przykładzie muzeów południowo-wschodniej Polski, Muzealnictwo, t. 42, Warszawa 2000, s. 5-13.

108. Wstęp do muzealnictwa i konserwatorstwa archeologicznego, Rzeszów.

2001

109. Instytut Archeologii, [w:] Dzieje Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, red. W. Bonusiak, Rzeszów, s. 359-365.

110. (rec.) Dzieje Podkarpacia, t. I-IV, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 22, s. 319-321.

111. Pysznica, pow. Stalowa Wola, stanowisko 1 cmentarzysko ciałopalne z przełomu epok brązu i żelaza, Rzeszów.

112. Wystawa i konferencja Gotycke a renesancne kachliarskie umenie v Karpatoch Trebisov, 18-20.10.2001, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka Archeologicznego, t. 22, s. 323-325.

2002

113. Archeologia polskich Karpat a niektóre problemy neolitu i wczesnej epoki brązu, [w:] Neolit i początki epoki brązu w Karpatach polskich, Krosno (2001), s. 325-342 (współautor: S. Kadrow).

114. Ewolucja środowiska a osadnictwo prahistoryczne na przedpolu brzegu Karpat w rejonie Sędziszowa i Rzeszowa, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 23, s. 5-31 (współautorzy: L. Starkel, J. Madeja, A.Budek, K. Harmata).

115. Inhumacja i kremacja na cmentarzyskach grupy tarnobrzeskiej, [w:] Popiół i kość, Funeralia Lednickie, nr 4, Sobótka-Wrocław, s. 231-246.

116. Kultura przeworska ze schyłku starożytności, Przeworsk.

117. Rola kultury trzcinieckiej w genezie tzw. łużyckiego kręgu kulturowego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej), [w:] Zmierzch kompleksu trzcinieckokomarowskiego. Tworzenie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu, materiały z konferencji, Kultura i Historia (czasopismo internetowe www.kulturaihistoria. umcs.lublin.pl/4).

118. Uwagi o chronologii cmentarzyska w Pysznicy, pow. Stalowa Wola, w świetle datowań radiowęglowych, [w:] Wielkie cmentarzyska z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Warszawa, s. 291-311.

119. W sprawie stosunków kulturowych w okresie przedrzymskim na obszarze południowo-wschodniej Polski, Sprawozdania Archeologiczne, t. 54, s. 9-20.

120. Wyróżnienie dla rzeszowskich konferencji sprawozdawczych, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego ośrodka Archeologicznego, t. 23, s. 263-265.

121. Znalezisko monety bizantyjskiej ze stanowiska nr 22 w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk, Sprawozdania Archeologiczne, t. 53, s. 391-402, (współautorzy: L. Morawiecki, J. Podgórska-Czopek).

2003

122. Czasowe wystawy archeologiczne w polskich muzeach w latach 1991-1999, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 24, s. 387-395.

123. Między Południem i Wschodem importy i naśladownictwa ceramiki w materiałach grupy tarnobrzeskiej, [w:] Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach, Krosno 2003, s. 215-238.

124. Podsumowanie badań wykopaliskowych na stanowisku nr 22 w Grodzisku Dolnym, gm. loco, prowadzonych w latach 1996-2002, [w:] Podkarpacki Biuletyn Konserwatorski, t. I, Przemyśl, s. 31-38 (współautor: J. Podgórska-Czopek)

125. Rzeszowskie skupisko osadnicze kultury trzcinieckiej, [w:] Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Karpatach polskich, Krosno 2003, s. 139-150.

126. Uwagi o chronologii i interpretacji cmentarzyska w Dacharzowie, Przegląd Archeologiczny, t. 51, s.185-190 (współautor: A. Walanus)

127. Wielokulturowa osada na stanowisku nr 3 w Kliszowie, pow. Mielec, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 24, s. 55-82.

2004

128. Cmentarzysko ciałopalne z wczesnej epoki żelaza w Knapach, Rzeszów.

129. Hasła w Encyklopedii Rzeszowa, Rzeszów: Archeologiczne badania (s. 15), Archeologiczne stanowiska (s. 15-16), Archeologiczne stanowisko na Osiedlu Piastów (s.16), Archeologiczne źródła (s. 16-17), Grodziska (s. 139-140), Historia prahistoria (s.158-159), Importy rzymskie (s. 181-182), Kafle rzeszowskie (s. 204), Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego (s. 304), Moskwa Kazimierz (s. 332), Polskie Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne Odział w Rzeszowie (s. 471-472),  Rzeszowski Ośrodek Archeologiczny (s. 563), Rocznik Muzeów Województwa Rzeszowskiego (s. 534-535), Rocznik Województwa Rzeszowskiego (s. 535), Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Rzeszowie (s. 636)

130. Osady tarnobrzeskiej kultury łużyckiej wielkość, struktura, funkcjonowanie, [w:] Przez pradzieje i wczesne średniowiecze, Lublin, s. 221-238.

131. Przemiany osadnicze w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza na terenie południowowschodniej Polski, [w:] Zmiany środowiska geograficznego w dobie gospodarki rolno-hodowlanej. Studia z obszaru Polski, Katowice, s. 371-382.

132. Sprawozdanie sondażowych badań wykopaliskowych przeprowadzonych na stan. 3 w Zwięczycy, pow. Rzeszów, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 25, s. 259-270 (współautor: K. Trybała).

133. Wystawa Czas brązu w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 25, s. 385-386.

2005

134. Cmentarzyska jako element regionalnej struktury osadniczej na przykładzie nekropoli tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, Przegląd Archeologiczny, t. 53, s. 53-85.

135. Czy (pra-)historia lubi się powtarzać? Uwagi o znaczeniu i interpretacji kultury pomorskiej, [w:] Aktualne problemy kultury pomorskiej, Gdańsk, s. 223-230.

136. Das zweite Körpergrab aus dem Gräberfeld in Manasterz. Die Probleme der Chronologie und der Differenzierung des Körperbestattungsrituals in der Tarnobrzeg-Gruppe der Lausitzerkultur, Sprawozdania Archeologiczne, t. 57, Kraków, s. 131-163 (współautor: K. Trybała).

137. Epoka brązu i wczesna epoka żelaza w Kotlinie Sandomierskiej uwagi o stanie badań i aktualnych problemach badawczych, [w:] Archeologia Kotliny Sandomierskiej, Rocznik Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli, nr 4 monograficzny, Stalowa Wola, s. 241-254.

138. Główne problemy badawcze kultury wysockiej wprowadzenie w tematykę konferencji, [w:] Problemy kultury wysockiej, Rzeszów, s. 9-19.

139. Groby szkieletowe w tarnobrzeskiej kulturze łużyckiej a kultura wysocka, [w:] Problemy kultury wysockiej, Rzeszów, s. 63-81 (współautorzy: K. Ormian, K. Trybała)

140. Kultura wysocka wschodnia rubież środkowoeuropejskiej cywilizacji epoki brązu, [w:] Kultura wysocka, Rzeszów, s. 5-19.

141. Osada z okresu rzymskiego w Grodzisku Dolnym, stan. 22 w świetle dotychczasowych badań, (w:) Europa Barbarica ćwierć wieku archeologii w Masłomęczu, Lublin, s. 71-77 (współautor: J. Podgórska-Czopek).

142. Ratownicze badania wykopaliskowe przeprowadzone w 2004 r. na stan. 4 i 6 w Manasterzu, pow. Jarosław, Rocznik Przemyski, t. XLI, z. 2, Archeologia, s. 47- (współautorzy: M. Siek, K. Trybała)
143. (rec.) Jan Dąbrowski, Ältere Bronzezeit in Polen. Starsza epoka brązu w Polsce, Sprawozdania Archeologiczne, t. 57, Kraków, s. 655-667.

144. Renesansowe kafle z Będziemyśla uwagi po 10 latach, [w:] J. Chovanec (red.), Gotické a renesančné kachlice v Karpatach, Trebišov, s. 55-78.

145. Wstęp [w:] 70 skarbów muzealnych, Rzeszów, s. 5-11.

146. Wstęp [w:] Markowa z dziejów wsi, Rzeszów, s 5-6.

147. Zur Kulturgeschichtlichen Sonderstellung der polnischen Karpatenzone in der Bronzeund frühen Eicenzeit, Acta Archaeologica Carpathica, t. 40, s. 39-61.

2006

148. Czas użytkowania cmentarzysk tarnobrzeskiej kultury łużyckiej możliwości interpretacyjne i uwagi dyskusyjne, Analecta Archaeologica Ressoviensia, t. 1, s. 101-132.

149. Pierwsze szerokopłaszczyznowe badania wykopaliskowe na odcinku autostrady A4 w obrębie województwa podkarpackiego, Materiały Sprawozdania rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 27, s. 253-265 (współautor: A. Pelisiak).

150. Rola kultury trzcinieckiej w genezie tzw. łużyckiego kręgu kulturowego (na przykładzie Polski południowo-wschodniej), [w:] H. Taras (red.), Zmierzch kompleksu trzciniecko-komarowskiego. Kształtowanie się nowej rzeczywistości kulturowej w środkowej i młodszej epoce brązu, Lublin, s. 79-89.

151. Tadeuš Sulimirs'kij ta jogo vnesok v doslidženija epochi bronzi i rannogo zaliza Podillja ta Volini, Archeologii doslidžennja L'vivs'kogo Universitetu, t. 9, s. 97-105.

152. (rec.) Maria A. Očir-Gorjaeva, Pferdgeschirr aus Chošeutovo. Skythischer Tierstil an der Unteren Wolga, Meinz 2005, Sprawozdania Archeologiczne, t. 58, s. 605-613.

153. 50 lat rzeszowskiego ośrodka archeologicznego, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 27, s. 285-289.

2007

154. Analysis of Glass Beads from the Grave of the Tarnobrzeg Lusatian Culture in Jsionka Nd Grodzisko Dolne Employning the X-ray Fluorescence Method (Badania szkła paciorków z grobów tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Jasionce i Grodziksu Dolnym metodą fluorescencji rentgenowskiej), Analecta Archaeologica Ressoviensia, t. 2, s.101-129 (współautorzy: L. Samek, M. Karwowski, J. Stachowicz, Z. Stęgowski).

155. Archeologia regionu mieleckiego uwagi po dwudziestu latach, [w:] K. Haptaś (red.), Dzieje lokalne pośród wydarzeń i procesów historycznych, Mielec, s. 23-82.

156. Badania epoki brązu i początków epoki żelaza na Lubelszczyźnie uwagi do bilansu ostatniego dziesięciolecia, [w:] J. Gurba, J. Libera, (red.), 60 lat archeologii w UMCS. Podsumowanie ostatniego dziesięciolecia, Lublin, s. 69-75.

157. Grodzisko Dolne, stan. 22 od paleolitycznych łowców do wczesnośredniowiecznych Słowian. Komentarz wystawy, Rzeszów ( współautor: J. Podgórska-Czopek).

158. Grodzisko Dolne, stanowisko 22 wielokulturowe stanowisko nad dolnym Wisłokiem, cześć I, od epoki kamienia do wczesnej epoki żelaza, Rzeszów. 159. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych na sta. 117 w Rzeszowie, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 28, s. 91-96 (współautorzy: D. Niemasik, W. Pasterkiewicz)

160. Środkowoeuropejska rubież kulturowa między wschodem a zachodem w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, [w:] M. Dębiec, M. Wołoszyn (red.), U źródeł Europy Środkowo-Wschodniej: pogranicze polsko-ukraińskie w perspektywie badań archeologicznych, Rzeszów, s. 109-125.

161. Szerokopłaszczyznowe badania ratownicze prowadzone przez Fundację Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego w 2006 i 2007 roku w Terliczce i Stobiernej, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 28, s. 135-140 (współautor: A. Pelisiak)

162. Uwagi o możliwościach archeologicznej identyfikacji Neurów, [w:] P. Berdowski, B. Blahaczek (red.), Haec mihi in animis vestris templa. Studia Classica In Memory of Profesor Lesław Morawiecki, Rzeszów, s. 407-422.

163. Zabytki scytyjskie z wielokulturowego stanowiska w Grodzisku Dolnym, pow. Leżajsk, [w:] W. Dzieduszycki (red.), Ousculum Archaeologica Opera dedicata in Profesorem Thaddeum Malinowski, Zielona Góra, s. 67-76.

164. Związki dorzecza Wisły z terenami lasostepu ukraińskiego w epoce brązu wczesnej epoce żelaza [w:] Wspólnota dziedzictwa archeologicznego ziem Ukrainy i Polski, Warszawa, s. 213-225.

2008

165 Changes of climate and prehistoric settlement recorded in deposits of the Wisłok paleochannel in Grodzisko Dolne, Sandomierz Basin, Sprawozdania Archeologiczne, t. 60, s. 295-323 (współautorzy: P. Gębica, K. Szczepanek).

166. Kilka uwag o archeozoologicznych materiałach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, [w:] Na pograniczu światów. Studia z pradziejów międzymorza bałtycko-pontyjskiego ofiarowane profesorowi Aleksandrowi Kośko w 60. rocznicę urodzin, Poznań, s. 83-91.

167. Nowe informacje o cmentarzysku tarnobrzeskiej kultury łużyckiej w Grzęsce, pow. Przeworsk, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t.29, s. 193-197 (współautor: A. Pawelec).

168. Uwagi o sytuacji kulturowej we wczesnej epoce żelaza na terenie południowowschodniej Polski, [w:] Opera ex Aare. Studia z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza dedykowane profesorowi Janowi Dąbrowskiemu, Warszawa, s. 159-167.

169. Warzyce, pow. Jasło, stan. 17 osada z epoki brązu i wczesnej epoki żelaza, Rzeszów (współautor: W. Poradyło)

170. (rec.) Jens Schneeweiß, Die Siedlung Čiča in der westsibirischen Waldseppe I. Untersuchungen zur spätbronze- bis früheisenzeitlichen Keramik, Chronologie und Kulturellen Stellung (= Archeologie in Eurasien 22), Meinz 2007, S. 422 +XVI, 60 Tafeln, Sprawozdania Archeologiczne, t. 60, s. 499-508.

2009

171. Aktualne problemy w badaniach tarnobrzeskiej kultury łużyckiej, [w:] Czopek S., Trybała-Zwiślak K. (red.), Tarnobrzeska kultura łużycka źródła i interpretacje, Rzeszów, s. 15-31.

172. Die frühe Eisenzeit im östlichen Teil der polnischen Karpaten Diskussionsbemerkungen, Acta Archaeologica Carpathica, t. 44, s. 73-96.

173. Kilka uwag o niektórych zabytkach kultury wysockiej, [w:] Vzaemozv'âzki kul'tur epoki bronzi i rann'ogo zaliza na teritoriï central'noï ta shidnoï Evropi. Zbirka naukovih prac'na pošanu Larisi Ivanivni Krušl'nic'koï, Kiiv-L'viv, s. 140-147.

174. Pradzieje Grodziska i okolic, [w:] Dzieje ziemi grodziskiej, (red.) W. Bonusiak, Grodzisko Dolne, s. 9-61 (współautor J. Podgórska-Czopek).

175. Sprawozdanie z badań wykopaliskowych przeprowadzonych w roku 2008 na stanowisku 1 w Grzęsce, pow. Przeworsk, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 30, s. 149-162 (współautor: J. Ligoda, J. Podgórska-Czopek).

176. The Role of the Dniester Router the San River in the Bronze and Early Iron Ages, Baltic-Pontic Studies, t. 14, s. 475-489.

2010

177. Archeologia w 75-leciu Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, [w:] Varia sententiae. Księga Jubileuszowa Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, (red.) J. Podgórska-Czopek, Rzeszów, s. 9-24.

178. Archeologiczne dziedzictwo kulturowe Polski południowo-wschodniej, Rzeszów (materiały szkoleniowe UR).

179. Aus den Forschungen über die Trzciniec-Kultur in der Rzeszów-Umgebung, Analecta Archaeologica Ressoviensia, t. 3 (2008), s. 213-250.

180. Die Grössen der die urgeschichtlichen Gräberfelder nutzenden Bevölkerungsgruppen (am Beispiel der Tarnobrzeg-Lausitzer Kultur), Sprawozdania Archeologiczne, t.62, s. 65-116.

181. Einfluss der äußeren Einwirkungen auf die Gestaltung des kleinpolnischen Kulturbildes in der frühen Eisenzeit, [w:] Rola głównych centrów kulturowych w kształtowaniu oblicza kulturowego Europy Środkowej we wczesnych okresach epoki żelaza, (red.) B. Gediga, W. Piotrowski, Biskupin-Wrocław, s. 243-263.

182. Grodzisko Dolne, pow. Leżajsk, stan. 22 odkrycie, badania i opracowanie naukowe, [w:] Osiągnięcia nauki polskiej, Lublin, s. 22-24 (współautor: J. Podgórska-Czopek)

183. Kilka uwag na temat sytuacji kulturowej na ziemiach polskich we wczesnej epoce żelaza, [w:] Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi, (red.) W. Wierzbieniec, Rzeszów, s. 13-25.

184. Naczynie gliniane ze śladami naprawy (?) stanowiska 158 w Jarosławiu, Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego:, t. 31, s.. (współautor J. Trąbska)

185. Naddniestrzańskie rubieże kulturowe w epoce brązu i wczesnej epoce żelaza, [w:] Mente et rutro. Studia archaeologica Johani Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, colleges et discipulis oblata, red. S. Czopek, S. Kadrow, Rzeszów, s.357-368.

186. O specyfice i zmieniającej się roli muzeów (działów) archeologicznych, [w:] Varia sententiae. Księga Jubileuszowa Działu Archeologii Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, (red.) J. Podgórska-Czopek, Rzeszów, s. 83-100.

187. Współczesne problemy muzealnictwa, Rzeszów (materiały szkoleniowe UR; współautor M. Rybicka).

Redakcje naukowe: Czasopisma

1. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1985-1990, Rzeszów 1991.

2. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za lata 1991-1992, Rzeszów 1993.

3. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1993, Rzeszów 1994.

4. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego za rok 1994, (t.16), Rzeszów 1995.

5. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 17, Rzeszów 1996.

6. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 18, Rzeszów 1997.

7. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 19, Rzeszów 1998.

8. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 20, Rzeszów 1999.

9. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 21, Rzeszów 2000.

10. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 22, Rzeszów 2001.

11. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 23, Rzeszów 2002.

12. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 24, Rzeszów 2003.

13. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 25, Rzeszów 2004.

14. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 26, Rzeszów 2005.

15. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 27, Rzeszów 2006.

16. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 28, Rzeszów 2007.

17. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 29, Rzeszów 2008.

18. Materiały i Sprawozdania Rzeszowskiego Ośrodka Archeologicznego, t. 30, Rzeszów 2009.

Publikacje zwarte - redakcje

1. Muzeum Okręgowe w Rzeszowie 1935-1995, Rzeszów 1995.

2. Informator Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, Rzeszów 1995.

3. Ceramika Rzeszowska XIV-XVIII wiek (S.Czopek, A.Lubelczyk), Rzeszów 1993.

4. Ziemie polskie we wczesnej epoce żelaza i ich powiązania z innymi terenami, Rzeszów 1992 (ss. 361)

5. Na granicach antycznego świata, Rzeszów 1999 (ss. 350; współredaktor A. Kokowski)

6. Rzeszów Rzeszowszczyzna. Przeszłość daleka i bliska, Rzeszów 2000 (ss.251).

7. Problemy kultury wysockiej, Rzeszów 2005 (ss. 250)

8. Tarnobrzeska kultura łużycka źródła i interpretacje, Rzeszów 2009 (ss. 486; współredaktor K. Trybała-Zawiślak)

9. Mente et rutro. Studia archaeologica Johani Machnik viro doctissimo octogesimo vitae anno ab amicis, colleges et discipulis oblata, Rzeszów 2010 (ss. 484; współredaktor S. Kadrow)

/ *pdf, , : info@archaeology.ru
, , .
,

, ,
.. (), .. () 2005
Internet Explorer 12801024 12.03.13